Vedení účetnictví a daňové evidence

 • kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • metodika vedení účetnictví, zpracování postupů účtování
 • jednorázové zpracování účetnictví a rekonstrukce účetnictví
 • kontrola zaúčtování účetních a daňových dokladů
 • zpracování faktur přijatých a vydaných, evidence pohledávek a závazků, saldokonto
 • evidence hmotného a nehmotného majetku, zpracování daňového a účetního odpisového plánu
 • vedení a zpracování skladové evidence
 • vedení a účtování bank a bankovních výpisů, vedení pokladní knihy
 • výpočet cestovních náhrad
 • měsíční či čtvrtletní zpracování daňového přiznání k DPH + kontrolní hlášení k DPH
 • zpracování daňového přiznání k silniční dani
 • zpracování roční účetní uzávěrky
 • zpracování daňového přiznání daně z příjmů
 • sestavení finančních výkazů – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přehled o peněžních tocích
 • příprava účetnictví k auditu, zastupování společnosti při auditu
 • zpracování přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu
 • poskytování účetního a ekonomického poradenství

 

 

Kontaktujte mne